سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۶ ۶۵۱
چچ

آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه شماره ۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ک مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰۳/۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه معاملات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

فصل اول- کلیات

ماده 1- کلیه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره براساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/ مزایده انجام می شود.

ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- قانون: قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣.

ب- مناقصه: فرایندی رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

ج- مزایده: فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به سازمان که در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

د- مناقصه گزار/ مزایده گزار: سازمان که براساس این آیین نامه، مناقصه/ مزایده را برگزار می نماید.

ه- مناقصه گر/مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مناقصه/ مزایده شرکت می کند.

و- کمیسیون مناقصه/ مزایده: هیئتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه/ مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را برعهده می گیرد.

ز- کمیته فنی بازرگانی: هیئتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار (حسب نوع معامله) که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را برعهده می گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می شوند.

ح- کمیسیون تحویل: هیئتی که فرایند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را برعهده می گیرد.

کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل گیرنده/تحویل دهنده)، نماینده واحد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین می شود، خواهد بود.

ط- هیئت سه نفره: هیئت سه نفره ترک مناقصه/مزایده متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی است که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه/ مزایده را تأیید می نماید.

ی- هیئت رسیدگی به شکایات: هیئت رسیدگی موضوع ماده ( ٧) قانون.

ک- ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران/مزایده گران که از سوی سازمان و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

ل- ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

م- ارزیابی فنی بازرگانی: فرایندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ن- ارزیابی مالی: فرایندی که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (٢١)، از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

س- مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی که توسط سازمان اعلام می شود و طی آن پیشنهادها باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه/ مزایده، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد.

ع- انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:

۱- یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

الف- اعلان هیئت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.

ب- انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

٢- منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که باتوجه بند (١) ماده (٢٦) مشخص می شود.

تبصره- در موارد احراز انحصار به طرق پیش بینی شده در اجزاء (الف) و (ب) بند (١)، نیازی به برگزاری مناقصه نبوده و معامله طبق بند (١) ماده (٢٦) این آیین نامه انجام خواهد شود.

ف- برنامه زمانی مناقصه/ مزایده: سندی که درآن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه/ مزایده، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ص- شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات: شبکه اطلاع رسانی، موضوع بند (ج) ماده (٢٣) قانون.

ق- شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات سازمان که در این آیین نامه به اختصار شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان نامیده می شود و توسط سازمان ایجاد می شود.

فصل دوم- طبقه بندی معاملات

ماده 3- معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ پنجاه و پنج میلیون ( ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٥) ریال تجاوز ننماید. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال ١٣٩٠ می باشد. تعیین (تعدیل و جایگزینی) نصاب بعدی معاملات یادشده با توجه به تبصره (١) ماده (٣) قانون صورت خواهد گرفت.

٢- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.

٣- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1- مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ مبلغ برآوردی می باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین می شود.

تبصره 2- مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.

تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر تبدیل شود.

ماده 4- انواع مناقصه/ مزایده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف- مناقصه/ مزایده از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شود:

١- یک مرحله ای: فرایندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکت های پیشنهاد مناقصه گران/ مزایده گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می شود.

٢- دو مرحله ای: فرایندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این فرایند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه/ مزایده گزارش می کند تا بر اساس مفاد این آیین نامه برنده مناقصه/ مزایده تعیین شود.

ب- مناقصه/ مزایده از نظر روش دعوت مناقصه گران/ مزایده گران به انواع زیر طبقه بندی می شود:

١- مناقصه/ مزایده عمومی: فرایندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران/ مزایده گران دعوت به عمل می آید.

٢ مناقصه/ مزایده محدود: فرآیندی که در آن بر اساس مفاد ماده (١٥) و با رعایت ماده (١٣) در وهله نخست مناقصه گران/ مزایده گران صلاحیتدار فراخوان می شوند، سپس برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه/ مزایده ارسال می شود.

فصل سوم- سازماندهی

ماده 5- کمیسیون مناقصه/ مزایده به شرح زیر سازماندهی می شود:

الف- هریک از کمیسیون های مناقصه/ مزایده سازمان متشکل از سه نفر عضو است که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیئت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه / مزایده و یا کمیسیون های متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از ...) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده است. در این صورت، هیئت مدیره باید محدوده فعالیت هریک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیون ها ابلاغ نماید.

تبصره 1- هیئت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره 2- انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان عضو کمیسیون مناقصه/ مزایده بلامانع است.

تبصره 3- با تغییر اعضاء هیئت مدیره سازمان احکام اعضاء کمیسیون های مناقصه/ مزایده باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیون ها انتخاب شوند. مادام که عضویت اعضاء کمیسیون ها به شرح فوق تنفیذ و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیون ها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره 4- در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئت مدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون های مناقصه/ مزایده، هیئت مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء یک یا چند نفر از اعضاء، هیئت مدیره باید اعضاء کمیسیون را با رعایت بند (الف) دوباره انتخاب نماید.

ب- کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای یادشده رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۱- کمیسیون مناقصه/مزایده می تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری سازمان (و یا سایر صاحب نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره 2- رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه/ مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه/ مزایده می تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نماید تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رأی) اظهار دارند.

ماده 6- موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه/مزایده است:

الف- تأیید کفایت اسناد مناقصه/ مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.

ب- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه/ مزایده در موعد مقرر در فراخوان.

ج- بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

د- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده.

ه- ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرایند دو مرحله ای.

و- تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه.

ز- تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه/ مزایده.

ح- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه/ مزایده طبق شرایط این آیین نامه.

فصل چهارم- برگزاری مناقصه/مزایده

ماده 7- فرایند برگزاری مناقصه/ مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف- تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.

ب- تعیین نوع مناقصه/ مزایده در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).

ج- تهیه اسناد مناقصه/ مزایده.

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران در صورت لزوم.

ه- فراخوان مناقصه/ مزایده.

و- ارزیابی پیشنهادها.

ز- تعیین برنده مناقصه/ مزایده.

ح- انعقاد قرارداد.

ماده 8- تأمین منابع مالی به شرح زیر می باشد:

الف- انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که سازمان به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

تبصره- در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با تصویب هیئت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه سازمان درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.

ب- نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط سازمان به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه/ مزایده قید و تعهد شود.

ماده 9- مناقصه به یکی از روشهای زیر انجام می شود:

الف- در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط کارپرداز یا مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر این عبارت که «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است» امضاء شود.

ب- در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح سازمان و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول واحد تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

تبصره 1- در خرید چنانچه درخواست کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست کننده برسد.

تبصره 2- مأمورین و سایر مسئولین یادشده در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه سازمان نشود.

تبصره 3- چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکات است. در صورتی که سازمان فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این آیین نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد، معاملات با تأیید مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.

ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

١- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.

٢- برگزاری مناقصه محدود.

تبصره- در مورد کالاهایی که خرید و فروش آن از طریق بورس کالا انجام می شود، انجام معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.

ماده 10- مزایده به یکی از روشهای زیر انجام می شود:

الف- در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی یادشده) یا طرق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.

تبصره 1- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره 2- حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار می شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله دوباره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تبصره 3- سازمان می تواند در خصوص معاملات موضوع بند (الف) ماده ( ١٠) از فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) استفاده نماید.

ب- در معاملات بزرگ: قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های زیر عمل می شود:

١- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.

٢- برگزاری مزایده محدود.

تبصره- فروش اموال غیرمنقول سازمان، به جز اموال مستثنی شده در ماده (١١٥) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦ که فروش آنها ممنوع است، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز است. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 11- ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

١- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

٢- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

٣- حسن سابقه.

٤- داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

٥- توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره- مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه گران پیش بینی شده است، در صورتیکه با عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد، باید لحاظ شود.

ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران به شرح زیر است:

١- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

تبصره- معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه)، و همچنین ظرفیت اجرایی (باتوجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.

٢- تعیین شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی.

تبصره- روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هریک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه /مزایده درج شود.

٣- تهیه اسناد ارزیابی.

٤- انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران.

٥- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

تبصره- در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با رعایت ماده (١٢) توسط سازمان تهیه و منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

٦- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک از مناقصه گران/ مزایده گران و رتبه بندی آنها.

٧- تهیه و اعلام اسامی مناقصه گران/ مزایده گران صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه)

٨ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران.

تبصره- ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران، شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعمل هایی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران درخصوص بند (ج) ماده (١٢) قانون) توسط هیئت مدیره سازمان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده 12- در رشته هایی که فهرست واجدین صلاحیت و رتبه بندی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده باشد، سازمان باید با انجام فراخوانهای لازم و رعایت اصل رقابت و در صورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسین مشاور و یا تشکلهای حرفه ای غیر دولتی، نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی متقاضیان شرکت در معامله و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها اقدام نماید.

تبصره- تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در چارچوب دستورالعمل های اجرایی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین ضوابط، موازین و معیارهای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی» و بر اساس اطلاعات قابل اتکاء، در مورد سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، امکانات ارایه خدمات پس از فروش (در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و سایر شرایط لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 13- فراخوان مناقصه / مزایده به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

١- نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن.

٢- نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

٣- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

٤- در فراخوان درج شود که «به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد».

٥- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

٦ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه/ مزایده) بهصورت مقطوع. چنانچه شرایط معامله مطابق بندهای (ط) و (ی) ماده ( ٢١ ) باشد، مبلغ سپرده شرکت در مزایده (تضمین) حداقل معادل پنج درصد ( ٥%) مبلغ پیشنهادی مزایده گران خواهد بود.

تبصره- مبلغ مقطوع یاد شده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف سازمان محاسبه و در اسناد مناقصه / مزایده درج خواهد شد:

- برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (١٠٪).

- برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۵٪).

- برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (٣٪).

در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر عامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.

٧- در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ یادشده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به سازمان تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

٨- در فراخوان درج شود که «سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه/ مزایده مندرج است.»

٩- ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه/ مزایده.

ب- سازمان باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان منتشر نماید. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی یادشده) منتشر شود.

ج- مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی و پایگاه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

تبصره 1- در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محل هایی که لازم می داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه / مزایده بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات -مصوب ١٣٧٥- اقدام و همچنین در مورد برگزاری مناقصه/مزایده بین المللی، آگهی مناقصه/ مزایده مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده 14- احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه / مزایده الزامی است:

الف- تمامی اسناد مناقصه / مزایده باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب- اسناد مناقصه/ مزایده شامل تصریح در موارد زیر است:

١- نام و نشانی سازمان.

٢- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه / مزایده)

٣- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش پاکت آنها.

تبصره- ذکر (مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهادها) و همچنین حداکثر مدت زمانی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه / مزایده لازم است.

٤- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها

٥- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکتهای لاک و مهرشده به دبیرخانه سازمان و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکتهای یاد شده فقط در جلسه کمیسیون مناقصه/ مزایده گشوده خواهد شد.

٦- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

٧- مدت اعتبار پیشنهادها.

٨- شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تأمین ضمانتنامه هریک از مناقصه گران/ مزایده گران برای مواردی که مناقصه/ مزایده بهدلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.

٩- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

تبصره 1- مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.

تبصره 2- درخصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسه ای درج و به امضاء مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذی ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.

١٠- برنامه ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).

١١- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران/ مزایده گران.

١٢- نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظایر آن).

تبصره- پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می شود.

١٣- نحوه ترجیح مناقصه گران/مزایده گران داخلی نسبت به مناقصه گران/ مزایده گران خارجی، در مناقصه های/ مزایده های بین المللی.

١٤- مبانی و روش تعیین برنده مناقصه/ مزایده با ذکر «نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی»، در مواردی که مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می شود.

١٥- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.

١٦- صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (١٨).

١٧- سایر اسنادی که به تشخیص سازمان لازم باشد.

١٨- تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد ( ٢٥ %) افزایش یا کاهش دهد.

١٩- اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره- در صورتی که سازمان ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد. در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه / مزایده خواهد بود.

۲۰- ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه / مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه / مزایده معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه / مزایده نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه / مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.

٢١- میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.

٢٢- در اسناد درج شود که سازمان در موارد موضوع جزء ( ٥) بند (الف) و جزءهای (٤) و (٥) بند (ب) ماده (٢٥) این آیین نامه و در مواردی که مناقصه گر/ مزایده گر مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (١) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره ٧٣٣٧٧/ت٣٠٣٧٤هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه بعدی آن شود، در رد پیشنهادهای مرتبط مختار است.

تبصره- قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب اختیار یادشده نیست.

سازمان در صورت رد هریک از پیشنهادها، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آینده نگهداری می نماید.

٢٣- درج مفاد مندرج در بندهای (ط) و (ی) ماده (٢١).

٢٤- ذکرعبارت «برنده مناقصه / مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی سازمان به دیگری ندارد.»

ماده 15- در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه/ مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه/ مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره و به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

١- سازمان از طریق شبکههای ملی اطلاع رسانی مناقصات و اطلاع رسانی معاملات سازمان و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص صلاحیتدار (بر اساس فهرست های موضوع ماده (١٢) و تبصره جز (٥) بند (ب) ماده (١١)) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه/ مزایده دعوت به عمل می آورد.

٢- اشخاصی که برای شرکت در مناقصه/ مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، توسط کمیته فنی بازرگانی (و به ترتیب مقرر در ماده (١١)) ارزیابی کیفی می شوند.

٣- کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که با توجه به تبصره جز (٢) بند (ب) ماده (١١) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه/ مزایده منعکس می نماید.

تبصره- در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح سازمان در حذف بندهای (١) و (٢) باشد، کمیته فنی بازرگانی بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد کرد.

٤- کمیسیون مناقصه/ مزایده فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه/ مزایده برای آنها ارسال شود.

تبصره 1- تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه/مزایده محدود دعوت می شوند با تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه/ مزایده می تواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحیت دار را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.

تبصره 2- در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران/مزایده گران صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (٢) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل نیست.

تبصره 3- کلیه مقررات مربوط به مناقصه/مزایده عمومی که قابل انطباق با مناقصه/ مزایده محدود باشد، در مناقصه/ مزایده محدود نیز لازم الرعایه است. از آن جمله، موارد مندرج در این آیین نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه/ مزایده محدود مراعات شود.

ماده 16- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر است:

الف- شرکت کنندگان در مناقصه /مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:

١- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

٢- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه / مزایده.

٣- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب- مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه / مزایده داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه/مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

تبصره- در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه های اطلاع رسانی ملی مناقصات و اطلاع رسانی معاملات سازمان، اسناد مناقصه/ مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس آنان باقی می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه اطلاع رسانی معاملات سازمان (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه/ مزایده است.

ماده 17- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر است:

الف- هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه/ مزایده جز درمواردی که در اسناد مناقصه / مزایده پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب- شرایط مناقصه/ مزایده برای تمامی مناقصه گران/ مزایده گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد از جمله در تأمین ضمانتنامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.

ج- شرکت کنندگان در مناقصه/ مزایده باید اسناد مناقصه/ مزایده و پیشنهاد های خود را در پاکت های جداگانه دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زیر به سازمان ارایه کنند:

١- پاکت تضمین (پاکت الف) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده.

٢- پاکت فنی بازرگانی (پاکت ب) شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی.

٣- پاکت قیمت (پاکت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاددهنده در چارچوب اسناد مناقصه / مزایده.

متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که تمام پاکت ها پس ازلاک و مهر شدن در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندی مقرر تحویل داده شود.

د- سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی ازپاکت ها صیانت نماید.

ه- هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (٣٤) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه/مزایده انجام شود.

ماده 18- توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- چنانچه شرکت کننده ای دراسناد مناقصه/ مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از سازمان توضیح بخواهد.

ب- توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران/ مزایده گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه / مزایده باید با رعایت ماده (٣٤) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه/ مزایده قرار داده شود.

تبصره- سازمان باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه / مزایده از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه / مزایده بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه/ مزایده، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه / مزایده ارایه نمایند.

ماده 19- گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد. کمیسیون مناقصه/ مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ب- مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است:

١- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه گران و مزایده گران)، حاضران و شرکت کنندگان درجلسه.

٢- بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.

٣- بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب).

٤- تحویل پاکت های فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه های/ مزایده های دو مرحله ای.

٥- بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه های / مزایده های یک مرحله ای.

٦- تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه/ مزایده.

٧- تحویل پاکتهای قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به سازمان برای استرداد به ذینفع.

ج- در صورت برگزاری مناقصه/ مزایده دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط سازمان صیانت می شود. در مناقصه های/ مزایده های یک مرحله ای، پاکت های قیمت (ج) بی درنگ گشوده و براساس ماده (٢١) این آیین نامه، برنده مناقصه/ مزایده تعیین می شود.

د- سازمان موظف است از مناقصه گران/ مزایده گران یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت های قیمت (ج)) دعوت نماید.

ماده 20- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- در مناقصه های/ مزایده های دو مرحله ای سازمان موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه/ مزایده، ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

تبصره- استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین المللی یا داخلی موضوع ماده ( ٢٧ )) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی،شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هریک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها وهمچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه/ مزایده درج شود.

ب- درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه/مزایده معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود.

تبصره 1- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه/مزایده حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاددهندگان برساند.

در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره 2- سازمان همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاددهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلافهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه / مزایده اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت کنندگان اعلام می کند.

تبصره 3- کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه/مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه/ مزایده گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره ( ١) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.

ج- هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پاکت های قیمت (ج) مجاز است.

د- پاکت قیمت (ج) مناقصه گرانی/مزایده گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

مرجع صادرکننده: هیات محترم وزیران
شماره: مصوبه شماره ۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ک مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران
تاریخ تصویب: ۱۴ آبان ۱۳۹۱
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 6.9236033757528
Query time: 6.102157274882