سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۱۵ ۱۶۲۰
چچ

کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

وظایف امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

 • راهبری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سلامت و مبارزه با فساد ، صیانت از حقوق مردم (در قوانین موضوعه) در دستگاه های اجرایی کشور، ترسیم چشم انداز، ماٌموریت­ها، سیاست­های کلان، اهداف و راهبردهای سلامت اداری و مقابله با فساد در چارچوب و رعایت اسناد فرادستی، سیاست­های کلی نظام، برنامه ­ها، قوانین و مقررات و دستورالعمل­های اجرایی
 • راهبری استقرار نظام جامع ارتقاء سلامت اداری با استفاده از ظرفیت­های لازم در سطح دستگاه­های اجرایی
 • مطالعه و بررسی گلوگاه­های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر دستگاههای اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 • انجام مطالعات و بررسی­های نظری و رصد تجارب مراجع و نهادهای تخصصی داخلی و بین­المللی در حوزه صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی در نظام اداری
 • برنامه ریزی و راهبری سنجش دوره­ ای میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی
 • برنامه ریزی و بسترسازی به منظور استفاده از ظرفیت تشکل­های مردم نهاد و سایر نهادهای جامعه مدنی در زمینه صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی در نظام اداری
 • ایجاد هماهنگی با هیاٌت­های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط
 • برنامه ریزی و ارائه آموزش­های تخصصی لازم برای کلیه کارگزاران سطوح مختلف امر رسیدگی به تخلفات اداری و سایر کارمندان
 • بررسی آراء صادره هیاٌت­های رسیدگی به تخلفات اداری از جهات شکلی و ماهوی و تهیه و ارائه گزارش­های تحلیلی
 • بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه استعلام ­های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تهیه و تنظیم بخشنامه­ها و دستورالعمل­های لازم به منظور تبیین اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین­نامه اجرایی آن
 • راهبری استقرار و اجرای سامانه الکترونیکی نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 • ارتباط با مراجع قضایی و نظارتی برای حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تهیه و تنظیم لوایح جوابیه و سایر مکاتبات
 • انجام مطالعه و آسیب شناسی امر رسیدگی به تخلفات اداری در کشور و تهیه و تدوین برنامه­ها و راهکارهای قانونی لازم در جهت پیشگیری از بروز تخلفات اداری در کشور

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.2272559801737
Query time: 1.5688400268555